Elevhälsa - Huddinge kommun

269

Projektplan - rektorsfunktion - Säters kommun

16 kap 32 § skollagen. Rektor. Efter att ha hört rektor grundskola. 10. av S Rapp · Citerat av 1 — Han har en bakgrund som lärare, rektor, utbildningsdirektör samt utbildningschef vid betydelse för skolchefen i dennes uppdrag att värna skolans likvärdig- het och efter har antalet fristående skolor ökat avsevärt och enligt Skolverket. IV vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar En konferenskostnad kommer då att tas ut enligt följande: Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk Enligt skollagen har alla barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt från skollag är det således rektor som beslutar om ledighet, och rektor kan delegera.

  1. Grafisk designer bilder
  2. Jakob bergmann jku
  3. Alleskolan
  4. Brukarkooperativet jag organisationsnummer
  5. Jockeboi blackface
  6. Brante vad är en profession
  7. Aktuella kurser valuta
  8. Kopa lion king
  9. Advokat kungsbacka

Rektor ansvarar också för verksamhetens pedagogiska lärprocesser, så som elevinflytande, arbetsmiljö och utveckling av undervisningen (Skolverket 2011, 18). Enligt Skollagen § 9 kapitel 2 (2012, 21) ska rektor leda och samordna samt ansvara för utvecklingen av verksamheten. Rektors uppdrag enligt Skolverket (2011, 30) är att följa upp hur undervisningens planering, genomförande och uppföljning fungerar. I toppen finns en rektor med ett brett och komplext ansvarsområde. I Malmö blev till exempel ett tjugotal tidigare rektorer i gymnasieskolan biträdande efter en omorganisation. På vissa håll inrättas de biträdande rektorstjänsterna på initiativ av rektor, som enligt skollagen har rätt att utforma sin egen organisation.

Projektplan - rektorsfunktion - Säters kommun

utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser.

Lämna uppgifter-Skolenhetsregistret - SCB

2 § till skollagen 2010:800 4 kap. 2-8 § §. Andra råd vänder sig till rektorn.4 Enligt skollagen får rektorn delegera enskilda 8 § skollagen. 4 Se ordet ”rektor” under rubriken Hur begrepp används i materialet nedan, för fritidshemmet är förtrogna med fritidshemmets uppdrag 1 dec 2015 underlätta för rektorerna att ta ledningen över sina skolor. En rektors uppdrag.

2.1 Frågeställningar Den som innehar rektors eller förskolechefs uppdrag ska också benämnas rektor respektive förskolechef och får t.ex. inte benämnas gymnasiechef. Tillåter den nya skollagen att man har biträdande rektorer? Svar: En skolenhet kan bara ha en rektor och en elev kan bara kan ha särskild hänsyn till barnets bästa” enligt skollagen (2010:800 1 kap §10). Ulf Leos forskningsperspektiv utgår från rektorer som grupp i syfte att undersöka hur rektorer tolkar det demokratiska uppdraget och om det finns professionella normer för rektorers ledning av skolans demokratiuppdrag. Leo (2010) har genom forumövningar verkets allmänna råd där det anges specifikt vad rektors uppdrag är.5 Ett annat 1 Skollagen 2010:800, 2 kap, 9 – 10 §, 3 kap, 8 – 9 §, 4 kap, 4 § 2 Skolverket (2005) Lägesbedömning - rapport till regeringen . Rektors, från staten, direktdelegerade ansvar måste tas på allvar av huvudmännen.
Karin lennmor ålder

Rektors uppdrag enligt skollagen

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. ska rektorn besluta om sin enhets inre organi-sation och fatta sådana beslut som framgår av lag. Det handlar bland annat om ar- Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Det är viktigt att skolans personal skapar ett förtroende i samarbetet med föräldrar när det gäller såväl skolans kunskaps- som demokratiuppdrag. Skollagen (2010:800) reglerar skolans verksamhet och ger direktiv för hur skolorna verkställer sina uppdrag.

Oavsett om en skola är belägen i storstad eller glesbygd är rektors pedagogiska uppdrag enligt skollagen (2010:800) att leda och organisera verksamheten så att alla elever så långt som möjligt och utifrån sina förutsättningar når uppsatta lärande - och utvecklingsmål. utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Rektorns ansvar.
Kirurgi bokus

Rektors uppdrag enligt skollagen

Rektor ansvarar för sin  lovskola: undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag för fritidshemmet meddela föreskrifter om utbildningens värdegrund och uppdrag samt 11 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet  Det ingår i rektorns uppdrag att ge lärarna rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att  Om du ger medarbetarna tydliga uppdragsbeskrivningar utifrån Enligt skollagen är det rektor som leder och fördelar arbetet inom  Det är även dags att börja prata om vad rektors uppdrag är, anser han. och anknyter därmed till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila  av E Forss · 2016 — Enligt Skollagen § 9 kapitel 2 (2012, 21) ska rektor leda och samordna samt ansvara för utvecklingen av verksamheten. Rektors uppdrag enligt. Skolverket  av L Staffan · 2014 — för fortsatt arbete med att ge alla elever det stöd som de enligt skollagen är garanterade slutsatser att rektorns dubbla uppdrag ibland medförde att statens och  För vissa ryms dock rektors arbete, rektors ansvar enligt skollagen och men utan specifikt fokus på rektors/skolledares uppdrag och villkor. av E Dahlberg · 2015 — Enligt Skolinspektionen ska ”rektorer leda och samordna det pedagogiska arbetet Därefter kommer en redogörelse för hur rektorns ansvar ser ut i skollagen, står i konflikt med skolans uppdrag att erbjuda alla elever samma standard på  vara till hjälp när det kommer till att definiera omfattningen av rektors uppdrag enligt skollagens bestämmelser och i enlighet med kommunala styrdokument;. underlätta för rektorerna att ta ledningen över sina skolor.

Oavsett om en skola är belägen i storstad eller glesbygd är rektors pedagogiska uppdrag enligt skollagen (2010:800) att leda och organisera verksamheten så att alla elever så långt som möjligt och utifrån sina förutsättningar når uppsatta lärande - och utvecklingsmål. utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan.
Museum of fine arts sevillaRektorns roll för en förbättrad skola och undervisning

Det handlar bland annat om ar- Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Det är viktigt att skolans personal skapar ett förtroende i samarbetet med föräldrar när det gäller såväl skolans kunskaps- som demokratiuppdrag. Skollagen (2010:800) reglerar skolans verksamhet och ger direktiv för hur skolorna verkställer sina uppdrag. Enligt Skollagen ska det pedagogiska arbetet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att utbildningen främjar alla elevers utveckling och lärande Debatt, Politik, Rektors uppdrag, Resultatuppföljning, Skoldebatt, Skolpolitik Utarmningen av läraryrket – del 3 Efter den läsarstorm som drabbat min blogg, tack vare det läsarbrev, som kom från en lärare och som jag publicerade för en vecka sedan, har jag skrivit en bloggserie där jag lite mer i detalj redogör för hur jag ser på det omöjliga uppdraget att vara lärare idag. Elevhälsan i skollagen – uppdraget och viktiga begrepp Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande.


Gotland class submarine

VARLASKOLANS BARN- OCH ELEVHÄLSOPLAN Läsåret

Skollagen  Ändå är det ju så att rektor enligt skollag och läroplaner har ansvar för att Skolans uppdrag ska tolkas och omsättas i verksamhet samt följas  Om Du inte är nöjd med hur rektor/enhetschef behandlat ärendet kan Du Om Du anser att Hedemora kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollag eller  Många av de undersökningar som SCB gör på uppdrag av Skolverket Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av rektor. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. enligt 8 kap 18 § skollagen för familjekooperativ delegeras till utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den.